Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 118/2018 Belső ellenőrzési vezető

Belső ellenőrzési vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A belső ellenőrzési vezető funkcionálisan és szervezetileg független módon a kancellárnak közvetlenül alárendelten végzi tevékenységét. A belső ellenőrzési vezető feladata: a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a kancellár jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése; c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtása d) ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; e) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése; f) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállítása. Fentieken túl a belső ellenőrzési vezető köteles: a) gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók; b) gondoskodni a belső/külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról; c) a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott - éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról; d) a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatni

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Iskolai végzettség: gazdaságtudományok képzési területen szerzett egyetem/főiskola, valamint mérlegképes könyvelői végzettség

•         Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat

•         Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban Áht.) 70. § (4) bekezdésében előírt regisztráció megléte,

•         ABPE-I illetve ABPE-II képzésben szerzett vizsga, és folyamatos képzési részvétel.

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

Elvárt kompetenciák:

•         megbízhatóság, felelősségvállalás,

•         problémamegoldó. és önálló munkavégzési képesség,

•         hivatástudat, kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

•         együttműködési, és konfliktuskezelési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         motivációs levél

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         az Áht. 70. § (4) bekezdésben előírt regisztráció igazolása

•         szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta Zita Kancellár nyújt, a 76/501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Belső ellenőrzési vezető.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu címen keresztül oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, Izsáki Kecskemét, út 10. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 27.