Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 11/2019 Főiskolai tanár

Neumann János Egyetem
Pedagógusképző Kar Alapismereti és Szakmódszertani tanszék

Főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő főiskolai tanár ellátja különösen: A Neumann János Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében a főiskolai tanárok alkalmazási követelményeinél előír oktatási, tantárgy- és tananyagfejlesztési, tudományos, kutatási és hallgatói tehetséggondozási feladatokat. Közreműködik az NJE Pedagógusképző Kar Alapismereti és Szakmódszertani Tanszékének szakmai, oktatási és tudományos tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásában. Feladatainak részletes leírása: - A Pedagógusképző Kar által gondozott szakok fejlesztésében, képzésfejlesztésben történő közreműködés, - a szociológiai és történettudományi tantárgyainak oktatásában, tananyagfejlesztésében közreműködés, - az Ember és társadalom műveltségterülethez tartozó tantárgyak tantárgypedagógiája törzstantárgy és a hozzá tartozó tantárgyelemek gondozása, - a pedagógusképzéshez és a Közösségszervezés BA szakhoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása, - a hallgatók felkészítését elősegítő segédanyagok összeállítása, - a hallgatói tehetséggondozásban és felzárkóztatásban történő közreműködés, - a hallgatók szakdolgozatának, tudományos diákköri munkájának témavezetése, - a hallgatók gyakorlati képzésében közreműködés, a gyakorlati képzéssel és a levelező képzéssel összefüggő egyetemi feladatokat ellátása, - rendszeres publikációs tevékenység, tudományos konferenciákon aktív részvétel, - aktív pályázati tevékenység, - részvétel a Kar hazai és nemzetközi tudományos-szakmai kapcsolatainak ápolásában, - vezető oktatóként, igény és lehetőség szerint részvétel a Kar és az Egyetem közéletében, testületek, bizottságok munkájában, - szakterületéhez kapcsolódóan tudományos kutatási tevékenységet folytat, eredményeit rendszeresen publikálja, igény szerint részt vesz doktori iskola munkájában, - ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere a főiskolai tanárok alkalmazási követelményeinél előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

 

•         A pályázó feleljen meg a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében a főiskolai tanárként előírt alkalmazási feltételeknek.

•         Elvárt feltételek:

•         Szakirányú egyetemi végzettség, vagy mesterfokozat

•         Tudományos fokozat

•         Rendelkezik:

•         legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal,

•         tudományága és annak határterületei átfogó, nemzetközi összefüggéseit is átölelő ismeretével,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         oktatástervezési és oktatásszervezési tapasztalattal,

•         tudományszervezési tapasztalattal,

•         kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti tevékenységgel, elismertséggel és kapcsolatokkal,

•         szakmai és emberi tekintéllyel, kiemelkedő vezetési-szervezési képességekkel

•         alkalmas idegen nyelven előadást tartani és publikálni. Alkalmasságát nyilvános előadás tartásával igazolja.

•         Rendelkezik:

•         szakmai-, tudományos ismeretei alkalmazásához szükséges előadói, rendszerező, problémamegoldó, illetve publikáló készséggel és képességgel.

•         a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítási képességével.

•         Rendelkezik:

•         szakmai körökben is elismert tudományos tevékenységgel és jelentős, önálló kutatási eredményekkel, amelyeket folyamatosan publikál.

•         Feleljen meg a MAB által az egyetemi tanárokkal szemben támasztott – a főiskolai tanárokra értelemszerűen alkalmazható – számszerűsített követelményeknek, azaz az elérhető maximális pontszám legalább a felének teljesítése:

•         a) MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek az alkalmazott tudományok egyetemén folyó oktatásban nem relevánsak,

•         b) a pályázónak, minden figyelembe vehető részterületen, a MAB által maximálisan adható pontszám legalább 40%-át el kell érnie,

•         a pályázó többletpontot szerez arra a teljesítményre, mely a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiban szerepel, de azt az a) pont alapján nem kell figyelembe venni.

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatot a www.mab.hu oldalon található „egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontrendszere” alapján kell elkészíteni.

•         A pályázatnak tartalmaznia kell:

•         a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, kitüntetéseinek felsorolását.

•         A pályázathoz mellékelni kell:

•         Részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat),

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

•         publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fülöp Tamás Dékán nyújt, a 76/501-770 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Főiskolai tanár.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu címen keresztül oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A főiskolai tanár kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere alapján kerül sor. A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2019. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20/a §. (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejét számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 1.