Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 107/2017 karbantartó

Neumann János Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Gazdasági Igazgatóság Szolnoki Üzemeltetési Iroda

karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Mártírok út 8.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szolnoki Üzemeltetési Irodához tartózó és az intézményi épületek karbantartói feladatainak ellátása. A közalkalmazott általános kötelezettségei: feladatkörét érintő jogszabályok betartása, előírt helyen és időben történő munkavégzés, munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közérdek kizárólagos szem előtt tartásával köteles végezni. Munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok: az intézmény szolnoki telephelyének épületeiben, helyiségeiben, felszerelési, berendezési tárgyaiban keletkezett károk kijavításának elvégzése, a javításokhoz szükséges anyagok, alkatrészek biztosítása, annak effektív beszerzése, megvásárlása, ai nagyobb jelentőségű felújítási munkák előkészítése, lebonyolítása, a leltárak, selejtezések előkészítése, a selejtezett eszközök elszállítását, szükség szerinti megsemmisítése az intézmény más szolnoki létesítményeiben is az üzemeltetéssel kapcsolatos szerelési, szállítási, karbantartási munkák elvégzése, a létesítmények zavartalan működésének biztosítása, az üzemzavarok haladéktalan elhárítása munkaidőn túl és ünnepnapokon is. A fentieken túlmenően a vonatkozó jogszabályokban és a Neumann János Egyetem szabályzataiban foglaltak irányadók.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

 

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű alkalmazkodóképesség, lojalitás,

•         önállóság, rugalmasság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz,

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 107/2017 , valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

 

•         Személyesen: Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2017. december 4.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 2.