Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 106/2017 Kancellárhelyettes

Neumann János Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Kancellári Hivatal

Kancellárhelyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út . 10

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kancellárhelyettes a kancellár akadályoztatása, érintettsége, vagy a kancellári tisztség átmeneti betöltetlensége esetén a kancellár jogkörét gyakorolja, ide értve a Szenátus hivatalbéli tagjaként a kancellárt megillető jogköröket is. A kancellárhelyettes a kancellárnak közvetlenül alárendelve irányítja a Jogi és Igazgatási Iroda, a Kollégium,- a Tudósház,- a Hallgatói Szolgáltatási Központ szervezeti egységeit és a dékáni hivatalok útján irányítja az Egyetem jogi, igazgatási, szervezési, végrehajtási, beszerzési, kommunikációval, nemzetközi kapcsolatokkal, belső szabályzatokkal, jogi képviselettel, valamint a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Szakmailag együttműködik valamennyi szervezeti egységgel. Szakmai segítséget nyújt a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez. Felügyeli az Egyetem igazgatási feladatait ellátók igazgatási, ügyviteli rendszerét, a karok és más szervezeti egységek ilyen irányú tevékenységét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, jogi egyetem ,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         költségvetési szervnél szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat

•         költségvetési szervnél szerzett legalább 2 év vezetői tapasztalat

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         jogi vagy közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         felsőoktatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

•         Nagyfokú önállóság, rugalmasság, precizitás, jó szervezőkészség, kiváló kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentum másolata

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta Zita kancellár nyújt, a 76/ 501-970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 106/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Kancellárhelyettes.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2017. december 4.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 2.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016