Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 115/2018 Intézményegység-vezető (magasabb vezető)

Intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott Az intézményegység-vezető feladata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint az intézményvezető szakmai, vezetői, ellenőrzési munkájának, egyéb tevékenységének segítése, támogatása. Részletes feladatkörét az intézményvezető határozza meg. Az intézményvezető munkájának támogatása, pályázatok, jogszabályok követése, helyettesítések szervezése, nyilvántartása, belső ellenőrzésben, tanügyi feladatok ellátásában részvétel. Egyes munkaterületeknek a vezetői munkamegosztásban rögzített teljes hatáskörrel való írányítása. Az intézményvezető távollétében annak teljes jogkörrel és felelősséggel járó helyettesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Általános iskolai tanító,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         pedagógus szakvizsga

•         gyakorlatvezetői szakvizsga,

•         mesterpedagógusi minősítés

•         Vezetői tapasztalat és gyakorlat

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Magas színvonalú módszertani kultúra és minőségi munkavégzés,

•         határozottság,

•         jó kommunikációs és szervezési készség

•         önállóság, precizitás, rugalmasság, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, eddigi szakmai munkáját, illetve vezetői tevékenységének részletes ismertetését.

•         A Gyakorló intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő megvalósítási, fejlesztési elképzelésekkel,

•         részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

•         motivációs levél

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel,

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga-ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is- kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Fenyvesi Lilla nyújt, a 76/517-634 vagy 76/517-628 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 115/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményegység-vezető.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu címen keresztül oldalon keresztül.

 

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 28.