Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 101/2018 Tanszékvezető

Neumann János Egyetem 
Pedagógusképző Kar Művészeti és Anyanyelvi Nevelési Tanszék

Tanszékvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a Művészeti és Anyanyelvi Nevelési Tanszék szakmai, oktatási és tudományos munkájának irányítása, - irányítja a tanszéki humánerőforrás fejlesztési, gazdálkodási és az adminisztrációs feladatokat, - közreműködés a Kar stratégiai, képzésfejlesztési, tudományos és művészeti céljainak hatékony megvalósításában, - a képzési és oktatásszervezési kérdésekben együttműködés az érintett szervezeti egységek vezetőivel, - hallgatók tehetséggondozási és tudományos diákköri munkájának irányítása, - a Tanszéken zajló munka hazai és nemzetközi közegben történő érzékelhető megmutatása, - tanító alapszak műveltségterületi oktatással kapcsolatos feladatok gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint az 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezé-sei az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         - a tanszék oktatási és tudományos tevékenységhez kapcso-lódó alapdiploma és ahhoz illeszkedő PhD vagy DLA fo-kozat,

•         - hazai és nemzetközi kutatási és publikációs tevékenység,

•         - felsőoktatási vezetői és/vagy magasabb vezető tapasztalat

•         legalább egy idegen nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsga, kommunikációs készség, előadás tartás képessége idegen nyelven

•         - magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         - büntetlen előélet, cselekvőképesség,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         -köznevelési/közoktatási tapasztalat

•         -hazai és nemzetközi rendezvények szervezésében gyakor-lat,

•         -hazai és nemzetközi vonatkozású oktatásfejlesztési gyakor-lat,

•         -tehetséggondozásban elért jelentős eredmények,

•         -országos/nemzetközi szakmai testületekben betöltött funk-ciók.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fülöp Tamás Dékán nyújt, a 76/501-770 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Tanszékvezető.

vagy

•         Személyesen: , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2018. november 16.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 101/2018, valamint „Pályázat a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar tanszékvezető (Művészeti és Anyanyelvi Nevelési Tanszék) megbízatására. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-vény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója vissza-juttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határide-jétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 16.