Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 100/2018 Tanszékvezető

Neumann János Egyetem 
Pedagógusképző Kar Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék

Tanszékvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanszékvezetői feladatok: - az Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék szakmai, okta-tási és tudományos munkájának irányítása, - közreműködés a Kar stratégiai, képzésfejlesztési, tudomá-nyos és művészeti céljainak hatékony megvalósításában, - az új nyelvi programok (szaknyelv) kidolgozásának szer-vezése és irányítása, - a pályázati tevékenység koordinálása (pl. ERASMUS), - az egyetemi szintű idegen nyelvi oktatási szolgáltatási tevékenység koordinációja, - közreműködés a Kar stratégiai, képzésfejlesztési, tudományos és művészeti céljainak hatékony megvalósításában, - tanító alapszak idegennyelvi műveltségterület oktatással kapcsolatos feladatok gondozása, - a képzési és oktatásszervezési kérdésekben együttműködés az érintett szervezeti egységek vezetőivel, - irányítja a tanszéki humánerőforrás fejlesztési, gazdálkodá-si és az adminisztrációs feladatokat, - hallgatók tehetséggondozási és tudományos diákköri mun-kájának irányítása. Továbbképzési feladatok: - a Kar pedagógus továbbképzési és felnőttképzési stratégiájának tervezése, irányítása és értékelése, - az új képzések akkreditációra előkészítése, az akkreditált képzések gondozása, - a képzési portfólió piaci igényekhez igazítása, folyamatos monitorozása és fejlesztése. Nyelvvizsgahely vezetői feladatok: - a nyelvvizsgákkal kapcsolatos teendők irányítása és ellen-őrzése, - nyelvvizsgahely vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint az 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, Szakirányú felsőfokú végzettség,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         - a tanszék oktatási és tudományos tevékenységhez kapcso-lódó alapdiploma és ahhoz illeszkedő PhD fokozat,

•         - felsőoktatási vezetői és/vagy magasabb vezető tapasztalat

•         -hazai és nemzetközi kutatási és publikációs tevékenység,

•         - magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         - büntetlen előélet, cselekvőképesség,

•         - Legalább egy államilag elismert felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga (vagy nyelvszakos diploma)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         -nyelvvizsgáztatói és felnőttképzési tapasztalatok

•         -Aktív részvétel szakmai, társadalmi szervezetek munkájá-ban

•         - Részvétel ismeretterjesztő előadások, programok megvaló-sításában.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         az oktatási tevékenységre vonatkozó adatok

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata

•         a publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzéke

•         vezetői működésére vonatkozó tervei

•         az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem állók esetében három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya

•         a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy pályázati anya-gát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Műkö-dési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik

•         a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be a pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidő-től számított kilencven napon belül.

•         a pályázó szándéknyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz-e.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fülöp Tamás Dékán nyújt, a 76/501-770 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Tanszékvezető.

vagy

•         Személyesen: , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2018. november 16.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 4 másolati példányban kell benyújtani, vagy elektronikusan az e-mailhez csatolni. Postai úton a pályázatot Dr. Ailer Piroska Rektornak címezve kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 100/2018, valamint „Pályázat a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar tanszékvezető (Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék) megbízatására. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-vény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója vissza-juttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határide-jétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 16.

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016