Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 10/2020 Főiskolai docens

Neumann János Egyetem
Pedagógusképző Kar - Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék

Főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Neveléstudomány, főként a kisgyermekkori nevelés területén oktatási, kutatási és oktatásszervezési feladatok elvégzése. Szakfelelősi feladatok ellátása. Gyakorlati képzés szervezése. Pedagógus továbbképzésekben oktatási feladatok ellátása. Konferenciaszervezés, színvonalas publikációs tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

 

•         A pályázó feleljen meg a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében a főiskolai docensre előírt alkalmazási feltételeknek, így különösen rendelkezzék:

•         Elvárt feltételek:

•         Pedagógia szakos egyetemi végzettség, vagy mester fokozat,

•         Tudományos fokozat neveléstudomány terén.

•         Rendelkezik:

•         legalább nyolcéves felsőoktatási vagy azzal egyenértékű szakmai gyakorlattal,

•         a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével,

•         szakmai-közéleti tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel,

•         magasabb szintű oktatás-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         Rendelkezik:

•         színvonalas előadói készséggel magyar és angol nyelven,

•         a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével

•         tantárgyak kidolgozásának képességével, oktatásfejlesztési, tantárgyfelelősi feladatok ellátásának képességével,

•         önálló eredményeket tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál.

•         Angol vagy német középfokú komplex nyelvvizsga

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         felsőoktatásban, kutatásban szerzett projektirányítási és/vagy vezetői tapasztalat,

•         angol vagy német nyelven való oktatás képessége,

•         tanító diploma és legalább 10 év tapasztalat a közoktatásban tanítói munkakörben.

•         felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         jó kommunikációs és előadó készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatot a www.mab.hu oldalon található „egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontrendszere” alapján kell elkészíteni.

•         A pályázatnak tartalmaznia kell:

•         • a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, kitüntetéseinek felsorolását.

•         A pályázathoz mellékelni kell:

•         • Részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat),

•         • a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

•         • publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét

•         • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         • a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         • a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rigó Róbert dékán úr nyújt, a Tel.: 76/501-787 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Főiskolai docens.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A főiskolai docens kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a NJE Foglalkoztatási követelményrendszere alapján kerül sor. A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20/a §. (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejét számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 1.