Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

GY.I.K. partnerszervezeteknek

 

Új partnerszervezet hogyan csatlakozhat a duális képzéshez?

Amennyiben egy szervezet (például gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv, egészségügyi intézmény, egyéni vállalkozó, alapítvány, egyházi jogi személy, kutatóintézet, szövetkezet, egyéb) úgy dönt, hogy részt kíván venni a felsőfokú duális képzésben, és szeretne hallgatókat fogadni, az alábbiak szerint kell eljárnia:

1. A leendő partnerszervezeteknek első lépésként fel kell venniük a kapcsolatot azzal a felsőoktatási intézménnyel, amellyel együttműködési megállapodást szeretnének kötni. A megkeresés természetesen történhet az intézmény részéről is. A megállapodás vonatkozhat már meglévő duális képzésre, de a partnerek kezdeményezhetik új duális képzés indítását, adott intézmény már akkreditált szakán.

2. A www.felvi.hu oldalon tájékozódhatnak az intézmények duális formában induló képzéseiről, illetve a duális képzésekről általában.

3. A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 16. §-a meghatározza, hogy a felsőoktatási intézmény és a partnerszervezet közti együttműködési megállapodásnak mit kell tartalmaznia.

4. A partnerszervezetnek rendelkeznie kell a gyakorlati képzésre vonatkozó, alkalmazható tudás elsajátítására alkalmas, a felsőoktatási intézménnyel egyeztetett képzési tervvel (Egyeztetett Duális Képzési Program, röviden EDKP), amelyet alapvetően épít a felsőoktatási intézmény tantervére, és amely a tantervvel szoros tartalmi kapcsolatban áll. Ennek megfelelően az EDKP tartalmazza a következők mindegyikét:

a)         elméleti ismeretek,

b)         szakmaspecifikus gyakorlati feladatok,

c)         önálló projektmunka,

d)        a szaknak megfelelő releváns kompetencia- és készségfejlesztés.

5. Az együttműködési megállapodást, az EDKP-t és a szak duális formában történő indításáról szóló szenátusi határozatot a felsőoktatási intézmény elektronikus formában köteles eljuttatni az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Duális Képzési Osztály (a továbbiakban: Osztály) részére.

6. A felsőoktatási intézmények által beküldött dokumentumok alapján az Osztály a Duális Képzési Tanács (a továbbiakban: DKT) elé terjeszti a duális formában indítandó új szakokat, valamint a képzésben részt vevő partnerszervezeteket.

7. A DKT által elfogadott duális képzési formában induló szakokat és a partnerszervezeteket az Oktatási Hivatal nyilvántartásba veszi.

8. A duális formában induló szakok megjelennek a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban, a www.felvi.hu oldalon.

9. A partnerszervezetek saját igényeik alapján végzik a hallgatók előzetes kiválasztását. A kiválasztási folyamat megszervezését az adott felsőoktatási intézmény segíti. A duális képzési partner értesíti ki a jelentkezőket a kiválasztás eredményéről, amelynek határideje megelőzi a sorrendmódosítás határidejét. A duális képzési formára kiválasztott jelentkezőknek az általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében felvételt kell nyerniük az adott felsőoktatási képzésre.

10. A kiválasztott hallgatókkal a partnerszervezeteknek a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 17. §-a alapján összeállított hallgatói munkaszerződést kell kötniük.

A partnerszervezetek az őszi félévben szeptember 30-ig, a tavaszi szemeszterben pedig február 28-ig kötelesek megkötni a hallgatói munkaszerződéseket, továbbá értesíteni az intézményeket a hallgatói munkaszerződések megkötéséről.

11. A nyilvántartásba vételt követően a partnerszervezet adataiban bekövetkező változásokat, a visszalépési szándékukat minden esetben az adott intézmény felé szükséges jelezni, amelyről az intézmény az Oktatási Hivatalt írásban köteles tájékoztatni.

12. A minőségbiztosítási látogatások során a partnerszervezeteknek együtt kell működniük a DKT látogatóbizottságainak tagjaival. A látogatások célja annak ellenőrzése, hogy a partnernél végzett gyakorlati képzés megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, a duális képzés alapelveinek, továbbá a DKT által meghatározott szakmai, továbbá adminisztratív követelményeknek.

 

Melyek a felsőoktatási intézmények és a képzésben részt vevő partnerszervezetek együttműködési megállapodásának kötelező elemei?

Az együttműködési megállapodás kötelező elemeit a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 16. §-a rögzíti. Fontos hangsúlyozni, hogy az együttműködési megállapodás kötelező elemeként fel kell tüntetni a partnerszervezethez felvehető maximális hallgatói létszámot is.

 

Milyen követelményeknek kell megfelelniük a duális képzésben részt vevő felsőoktatási intézményeknek és partnerszervezeteknek?

A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet alapján a Duális Képzési Tanács segíti a duális képzések megfelelő szervezési és minőségi elvárásainak kialakítását. A DKT határozza meg azokat a követelményeket, amelyek a felsőoktatási duális képzésben részt vevő partnerszervezettől, illetve annak hallgatókkal foglalkozó szakemberétől, mentorától elvárhatók.

Az Oktatási Hivatal honlapján mind az alapképzési szakokra, mind pedig a mesterképzési szakokra vonatkozó követelményrendszer elérhető. A duális képzésben részt vevő partnerszervezeteknek a DKT által elfogadott általános minősítési követelményrendszernek is meg kell megfelelniük.

 

Van-e előírás arra, hogy pontosan mennyi időt, és milyen beosztásban kell a gyakorlati képzést lebonyolító partnerszervezetnél töltenie a hallgatónak?

A Duális Képzési Tanács alapelve szerint a hallgató által a partnerszervezetnél eltöltött idő el kell, hogy érje a szorgalmi időszak napjainak legalább 75 százalékát. Ezt az arányt a teljes képzési időszakra vonatkozóan kell teljesíteni, azzal a megkötéssel, hogy minden – indokolt esetben kettő – elméleti szakaszt egy gyakorlati szakasznak kell követnie.

 

Lesz-e lehetőség a júliusi ponthatár megállapítását követően az együttműködő partnereknél megmaradt üres helyek feltöltésére, illetve az időközben bevont új partnerek helyeinek feltöltésére?

Amennyiben a ponthatárok megállapítása után kiderül, hogy a partnerszervezetnél marad betöltetlen hallgatói hely, akkor annak betöltésére egy második körös kiválasztás keretében az őszi félévben legkésőbb szeptember 30-ig, a tavaszi szemeszterben pedig február 28-ig kerülhet sor. Ezen határidőig a hallgatói munkaszerződést is meg kell kötni a hallgatóval, aki már beiratkozott a felsőoktatási intézménybe. A kiválasztáson azok vehetnek részt, akik az adott alap- vagy mesterképzésen a felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyt létesítettek, és más partnerszervezettel munkaszerződést nem kötöttek.

 

A kötelező dokumentáció (a jelenléti ív, a munkanapló, a megengedett hiányzás) vezetése hogyan történik?

Az Oktatási Hivatal által szervezett minőségbiztosítási látogatásokon a látogatóbizottság a következő dokumentumokat ellenőrzi: felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás, EDKP, hallgatói munkaszerződés, hallgatóról készült értékelő lap, hallgató munkaidő-nyilvántartása, a duális képzésben részt vevő hallgatóval foglalkozó munkatárs (szakmai mentor) végzettségét igazoló dokumentumok.

Az iratok vezetése mindig az adott partnerszervezet belső eljárásainak megfelelően történik, figyelembe véve a hatályos munkajogi szabályozást.

 

Hogyan történik majd a hallgató teljesítményének értékelése?

A partnerszervezetnek a felsőoktatási intézménnyel egyeztetve ki kell dolgoznia a hallgató értékelésére vonatkozó kritériumokat. A duális képzési partner félévente köteles írásban értékelni a hallgató teljesítményét. Az értékelőlapnak célszerű tartalmaznia a következő félévben fejlesztendő kompetenciákat, területeket.

A szak tantervében meghatározott ellenőrzési, vizsgáztatási rendszer a felsőoktatási tanulmányok alatt érvényesül. A hallgató vizsgáit és egyéb tanulmányi kötelezettségeit ugyanúgy teljesíti az intézményben, mint a hagyományos képzésben részt vevő hallgató. A szorgalmi időszakban akár „elővizsgák” is szervezhetők, így a vizsgaidőszak kevésbé befolyásolja a hallgató munkavégzését a partnerszervezetnél.

 

Kötelező folyamatosan, a képzés teljes időtartama alatt fizetni a hallgatónak járó díjazást?

A duális képzésben részt vevő hallgatót díjazás illeti meg egész évben, a duális formában folytatott teljes képzési időre vonatkozóan. A hallgatói díjazást a munkáltató, vagyis a partnerszervezet folyósítja. A duális képzési partner tehát mind a gyakorlati, mind az intézményi periódusok alatt köteles díjazásban részesíteni a hallgatót. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (3) a) pontja alapján a duális képzéses hallgatók számára legalább a mindenkori minimálbér összegének 65 százalékát kell fizetni.

 

Kell-e adót és járulékot fizetni a duális képzésben részt vevő hallgató díjazása után?

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. mellékletének 4.12.1. b) pontja szerint a duális képzésben kapott díjazás a mindenkori minimálbér havi összegéig adómentes. Adót fizetni csak a minimálbért meghaladó rész után kell. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1997. évi LXXX. törvény 11. §. (2) b) szerint a biztosítás nem terjed ki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra. A hallgatói munkaszerződésben is rögzített díjazásból (annak összegétől függetlenül) egyéni járulékokat nem kell vonni.

 

Milyen feltételekkel és mekkora összegig csökkentheti a szakképzési hozzájárulását a duális képzésben részt vevő partnerszervezet?

A duális képzésben részt vevő partnerszervezetek jogszabályban meghatározott feltételek alapján igényelhetnek vissza a szakképzési hozzájárulásból.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23.§ (1) a) pontja alapján kormányrendelet határozza meg a gyakorlati képzési normatívák mértékét, az alap és a kiegészítő csökkentő tétel számításának szabályait, valamint az elszámolhatóság feltételeit.

A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint:

„6. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti gyakorlatigényes alapképzési szak, vagy duális képzés keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon számított alapcsökkentő tétel összegével csökkentheti.

(2) A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének

a) gyakorlatigényes alapképzési szak esetén 100-zal,

b) duális képzés esetén

ba) szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 75-tel,

bb) a műszaki, informatika, agrár és természettudomány képzési területen 56-tal történő elosztásával kell kiszámítani.

(3) A tárgyévre vonatkozó alapcsökkentő tétel éves összegét hallgatónként a (2) bekezdés szerinti gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.”

Az alapnormatíva a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 64. § (4) bekezdése alapján 480.000 forint/fő/év.

 

Mi történik, ha egy partnerszervezet nem felel meg a feltételeknek?

A fent részletezett elvárások mellett fontos, hogy a duális képzés minőségéért elsődlegesen a Duális Képzési Tanács és a felsőoktatási intézmény együttesen felelős. A partnerszervezetnek meg kell felelnie a duális képzési gyakorlóhelyekkel szemben előírt általános jogszabályi feltételeknek. További elvárás, hogy a partnerszervezetnél a gyakorlati munka oktatásához szükséges technológiai kritériumok (gépek, eszközök, berendezések, segédanyagok) rendelkezésre állnak, továbbá ezek alkalmasak a hallgatók megfelelő kompetencia- és készségfejlesztésére. A partnerszervezeti mentoroknak erős elméleti és gyakorlati tapasztalattal kell rendelkezniük, és képesnek kell lenniük a hallgatók szakmai munkavégzési kultúra terén megvalósuló fejlődését támogatni.

A partnerszervezetek – a duális felsőfokú képzés minősítési követelményrendszere szerinti – szigorú minőségellenőrzése folyamatos. Amennyiben az Osztály által vezetett minőségbiztosítási látogatás hiányosságokat tár fel, úgy a látogatóbizottság kellő határidő tűzésével a hiánypótlásra, vagy az ellenőrzött dokumentumok javítására/módosítására hívja fel a partnerszervezetet. Abban az esetben, ha a látogatóbizottság súlyos hiányosságot tár fel, javasolhatják a DKT-nak, hogy vonja meg a korábban jóváhagyott minősítést a partnerszervezettől.

 

Kiköthető-e továbbfoglalkoztatási hűségidő a hallgatói munkaszerződésben?

Alapesetben a hallgatói munkaszerződés nem tartalmazhat ilyen kötelezettséget; a felek közös akarattal ettől eltérően megállapodhatnak.

 

Van-e előírás arra, hogy pontosan milyen oktatásban részesül, illetve milyen tevékenységet kell végeznie a hallgatónak a gyakorlati idő alatt?

A Duális Képzési Tanács alapelve értelmében az Egyeztetett Duális Képzési Program tartalmazza a következők mindegyikét:

a)         elméleti ismeretek,

b)         szakmaspecifikus gyakorlati feladatok,

c)         önálló projektmunka,

d)        a szaknak megfelelő releváns kompetencia- és készségfejlesztés.

Az EDKP az intézményi tantervvel összhangban készül, a felsőoktatási intézmény és a partnerszervezet közös munkájának eredményeként jön létre. A dokumentumot keltezéssel, valamint a két fél vezetőinek aláírásával és pecsétjével kell ellátni.

 

Honnan tudja meg a hallgató, hogy melyik vállalathoz kerül?

A duális képzési partner köteles írásban értesíteni a jelentkezőket a kiválasztás eredményéről annak érdekében, hogy a jelentkezőnek az eredmény ismeretében még legyen lehetősége a sorrendmódosításra az adott felvételi eljárás sorrendmódosítási határidejéig.

 

Hogyan lesz a jelentkezőből duális képzésben részt vevő hallgató?

Az érintett alapképzésre való jelentkezéstől elkülönül a duális formára való jelentkezés. Az alapképzésre országosan egységes elvek és pontszámítás alapján, rangsorolással kerülnek be a jelentkezők, a duális formára való felvétel pedig a partnerszervezetek saját szempontrendszere szerint történik. A duális képzési partnerekhez közvetlenül kell jelentkezni, az általános/keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárástól függetlenül.

A partnerszervezet saját eljárásban előzetesen kiválasztja a megfelelő jelentkezőket, ezzel párhuzamosan az általános/keresztféléves felvételi eljárásban a felvételizők benyújtják jelentkezésüket a felsőoktatási intézményhez. A partner által kiválasztott jelentkezők a pozitív besorolási döntést (a ponthatár megállapítását), majd a felsőoktatási intézménybe való beiratkozást követően tekinthetők duális képzésben részt vevő hallgatónak.

 

A hallgatók esetleges külföldi tanulmánya hogyan illeszkedik a duális képzésbe?

A képzésbe, ha a partnerszervezet is támogatja, beilleszthető a külföldi tanulmány, így például az ERASMUS programban való részvétel. Javasoljuk, hogy a duális képzésben részt vevő hallgató ebben az esetben vegyen ki fizetési nélküli szabadságot. Így a partnerszervezet az érintett időszakban mentesül a hallgatók díjazása alól. Amint a hallgató visszatért külföldről, a duális képzés folytatható. Ezt a kérdést érdemes a hallgatói munkaszerződésben is szabályozni.

 

Elmehet a hallgató passzív félévre?

A jelenlegi hatályos szabályozás szerint a felsőoktatásban tanuló hallgatók joga, hogy a képzési idő függvényében hallgatói jogviszonyát szüneteltesse (passzív félév). Ez a jog a duális képzésben részt vevő hallgatót is megilleti.

Azonban a duális képzésre vonatkozó szabályok értelmében a partnerszervezet a képzés teljes idejére, 12 hónapra minden évben köteles díjazásban részesíteni a hallgatót mind a gyakorlati, mind az intézményi periódusok alatt. Ezért azt javasoljuk a partnerszervezeteknek, hogy a duális képzésben részt vevő hallgató ebben az esetben kérjen fizetés nélküli szabadságot. Így a partner mentesül a hallgatók díjazása alól. Ezt a kitételt érdemes a hallgatói munkaszerződésben is rögzíteni.

 

Mennyi lesz a duális képzéses hallgatók napi munkaideje?

A hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni. További fontos információ, hogy a hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatása során rendkívüli munkaidő nem rendelhető el, próbaidő nem köthető ki.

A hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani. A munka törvénykönyvének 105. § (2) bekezdésében és 106. § (3) bekezdésében foglaltak pedig nem alkalmazhatók.

 

Felsőbb évfolyamon is be lehet kapcsolódni a duális képzésbe?

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése kimondja, hogy a duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződés a képzés – legkésőbb annak második félévétől kezdődően megkezdett – teljes duális formában folytatott idejére szól. Amennyiben a hallgató a képzést annak második félévétől kezdődően folytatja duális formában, a hallgatói munkaszerződést február 28-ig, keresztféléves képzés esetén szeptember 30-ig kell megkötni.

A duális képzés egyik alapelve szerint a hallgatónak a duális formában folytatott teljes alap- és mesterképzési időszak alatt, legkésőbb a 2. félévtől munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyba kell kerülnie a partnerszervezettel. Ennek megfelelően az általános felvételi eljárás esetén legkésőbb február 28., míg keresztféléves jelentkezés esetén legkésőbb szeptember 30. napjáig szükséges megkötni a munkaszerződéseket. A szerződés rendelkezéseitől csak a felsőoktatási intézmény és a partnerszervezet közötti megállapodás alapján lehet eltérni.

 

Amennyiben a hallgató időközben kilép a képzésből, kérhető-e a hallgatótól időarányos kompenzáció a vállalat költségeinek fedezésére?

A hallgatói munkaszerződésben nincs lehetőség időarányos kompenzáció fizetésének kikötésére. A hallgatói felmondás esetén az erre vonatkozó feltételeket, követelményeket a hallgatói munkaszerződésben lehet meghatározni a munka törvénykönyvének rendelkezései szerint.

 

Hol kell bejelentenie a partnerszervezetnek a duális képzéssel foglalkozó kapcsolattartó személyében bekövetkezett változást?

A személyi változással kapcsolatos tájékoztatást az Osztálynak szükséges elküldeni a dualis@oh.gov.hu címre.

 

Amennyiben kérdésem lenne az Oktatási Hivatal felé duális képzést illetően, kit keressek?

Az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Duális Képzési Osztály foglalkozik a duális képzésekkel kapcsolatos teendőkkel. Amennyiben kérdés/kérés merülne fel, a dualis@oh.gov.hu e-mail címre küldhető információkérés.

 

Duális képzés

PAE képzések