Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

 

Felhívás megnevezése: EFOP-3.6.1-16 – Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések

Projekt címe: A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Neumann János Egyetemen

Projekt azonosító száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 682.035.194 Ft

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2016.12.23.-2020.10.20.

Támogatási alap: Európai Szociális Alap

A Neumann János Egyetem célja a projekt megvalósításával az alkalmazott tudományok egyeteme státusznak, az intézmény regionális szerepének, hagyományainak és az irányába megfogalmazott országos és helyi stratégiai igények megfelelő kutatás-fejlesztési és innovációs potenciál kibontakoztatása, a fókuszterületek, vállalati és ipari K+F feladatok, hazai és nemzetközi partnerségek keretében megvalósuló kutatások koncentrálása a korábban kialakított szakmai műhelyekben. A 43 hónapos projektfejlesztés során megvalósuló szakmai tevékenységek így a kutatási, a tudásközpont funkciók erősítése – elsősorban – a piaci orientációra, a hálózatos együttműködés képességének és volumenének fejlesztésére, a kapacitások bővítésére épít, de nem hagyja figyelmen kívül a kutatási stratégia horizontális vonatkozásait sem. A konstrukció globális és részcéljaihoz illeszkedve a szakmai megvalósítás híven tükrözi az intézményi IFT-ben megfogalmazott tevékenységeket. A projekt így kiemelten koncentrál a közelmúltban integrált intézmény kutatási kapacitásainak bővítésére, kutatási szolgáltatásaik fejlesztésére, a társadalmi innováció fokozására, a K+F szféra egészében betöltött tudásbázis funkció és a felsőoktatás harmadik missziójának erősítése révén a tudásnégyszög hatékony kiépítésére, amelynek célja, hogy az intézmény a leghatékonyabb módon kapcsolódjon a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia megvalósításához. Cél, hogy az integrációval létrejött új intézmény – optimalizálva az integrációból eredő szakmai, kutatási potenciált valamint az ágazati és szakmai együttműködéseket – a konstrukció céljaihoz illeszkedve olyan kapacitásokat építsen ki, olyan tudásbázist fejlesszen és olyan kutatási folyamatokat alakítson ki, amely képessé teszi a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtására, valamint a kutatói utánpótlás kiépítésére és biztosítására. A program intézményi szinten – az aktívan és hatékonyan működő 28 kutatóműhely szakmai programjaira építve – öt alprojektben (Központi Intézményfejlesztés, Műszaki és Informatikafejlesztés, Gazdálkodástudomány fejlesztés, Kertészeti és vidékfejlesztés, Pedagógusképzés-fejlesztés) valósul meg, tematikusan illeszkedve az IFT-ben megfogalmazott tématerültekhez, amelynek céljai:

•kutatóműhelyek fejlesztése, publikációs aktivitásának növelése; •tudástérkép – kutatási portfólió aktualizálása, folyamatos szinten tartása;

•a kutatási tevékenység ütemezése, 5 éves terv készítése és karokra, tanszékekre lebontva valamint a kutatási tervezés szinergiájának optimalizálása a szinergiák kihasználásával;

•a publikációs teljesítmény (mennyiség és minőség) javítása;

•nemzetközi projektekben való részvétel erősítése, a már meglévő projektek eredményeinek implementációja valamint a kapcsolódó disszeminációs tevékenység fokozása;

•az MTMI és gazdaságtudományi műhelyek K+F+I tevékenységének kiterjesztése technológiai és tudás-transzfer segítségével;

•a társadalmi felelősségvállalás erősítése kapcsán tájékoztató előadások, prezentációk, szerkesztő bizottsági tagságok kötelezettségeinek elősegítése és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátásának támogatása;

•nyilvános konferenciák, előadások, találkozók szervezése, hazai és nemzetközi konferencia részvétel, hazai és nemzetközi hálózatfejlesztési tevékenység az egyes szakterületek képviselőivel;

•a könyvtári adatbázisok hozzáférhetőségének biztosítása magyar és idegen nyelvű szakkönyv-állomány bővítésével, könyvtári programok (előadások, könyv-bemutatók, nyilvános akciók) szervezése és az eredmények minél szélesebb körben történő disszeminálása. A főbb, a konstrukció céljaihoz illeszkedő, valamennyi kutatóműhelyre jellemző

projekttevékenységek a fejlesztési időszakban:

•az IFT-ben megfogalmazott kutatási és publikációs vállalások teljesítése műhelyenként;

•új tagok beintegrálása a műhelyekbe, kutatói utánpótlás programok (15 fő) és PhD képzésbe belépők mentorálasa (évenként 3 fő);

•hallgatók és fiatal kutatók, doktoranduszok bevonása a kutatási e ́s kutatás menedzsment folyamatokba, programokba (30 fő fiatal kutató, összesen 75 fő);

•humán erőforrás bővítés (12 fő) és fejlesztés (mentorálás, facilitálás, szakmai tapasztalatcsere biztosítása);

•a projektben közreműködő fiatal kutatók „szintlépése”: 12 fő doktori képzés, 5 fő PhD fokozatszerzés, 3 fő habilitáció;

•kutatóműhely portfóliójának stabilizálása, új kutatási témák bevonása, kapcsolatépítés, az éves programok összehangolása, belső együttműködési lehetőségek feltárása, interdiszciplináris kutatások elindítása valamint ismeretterjesztő előadások szervezése, publikálás online access folyóiratokba;

•kutatóműhely szintű disszeminációs tevékenység, nyilvános konferenciák,

műhelybeszélgetések, workshop-ok szervezése az aktuális kutatási eredmények bemutatása céljából;

•együttműködési hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, bizottságokkal, konferencia részvétel, nemzetközi kutatási projekteredmények disszeminációja;

•eszköz és anyagbeszerzés

 

Fejlesztések, projektek