Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG.13/2017 - Dajka (Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda)

Pallasz Athéné Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem
Pallasz Athéné Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő       

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bocskai utca 19.

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás gyermekekkel kapcsolatos nevelő munkát segítő feladatok, gondozási tevékenységek, konyhai és takarítási feladatok ellátása, óvodai textíliák mosása, vasalása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) köznevelésben dolgozókra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános, dajka szakképesítés,
 • •Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • •Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személyes,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •Óvodai munkakörben szerzett több éves szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű empátia,
 • •Jó szintű szervezőkészség,
 • •Jó szintű alkalmazkodókészség,
 • •Jó szintű kooperációs képesség,
 • •Gyermekszeretet, tisztelet, türelem, tapintat, rendszerszeretet,,
 • •Önálló minőségi munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • •Végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata
 • •3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Pallasz Athéné Egyetemmel
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ráczné Oláh Edit nyújt, a 76/417-655 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG.13/2017 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.
 • •Személyesen: Munka,-és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályban és az egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.uni-pae.hu - 2017. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.