Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 94/2019 Főiskolai docens

Neumann János Egyetem
Kertészeti És Vidékfejlesztési Kar - Kertészeti Tanszék

Főiskolai docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• ismerje szakterülete elméleti és gyakorlati kérdéseit, • tartson kapcsolatot a szakterülete oktatási és tudományos kutató intézményeivel, vállalkozásokkal, • előadások tartása, szemináriumok és gyakorlatok vezetése nappali és levelező képzésben egyaránt, • az oktatás szervezésében és –tervezésében önálló feladatok ellátása, • szakdolgozatok konzultálása, tudományos diákköri tevékenység segítése, • hallgatók vizsgáztatása, • szakirányú továbbképzésekben oktatói és szervezői szerepvállalás, • a fiatal oktatók, tanársegédek, doktoranduszok szakmai támogatása kutatási, oktatásmódszertani területeken, • önálló tudományos munka végzése, az eredmények publikálása, tudományos előadások tartása, • szerepvállalás a hallgatók tudományos tevékenységének fejlesztésében, • a tanszék szakmai munkájában aktív részvétel, • vegyen részt egyetemi és kari testületek munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

 

•         A pályázó feleljen meg a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében a mesteroktatókra előírt alkalmazási feltételeknek, így különösen rendelkezzék:

•         Elvárt feltételek:

•         Szakirányú egyetemi végzettség, vagy mester fokozat,

•         Tudományos fokozat

•         a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével,

•         legalább nyolcéves felsőoktatási vagy azzal egyenértékű szakmai gyakorlattal,

•         szakmai-közéleti tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel,

•         a magasabb szintű oktatási-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével,

•         az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

•         Rendelkezik:

•         színvonalas előadói készséggel,

•         tantárgyak kidolgozásának képességével, oktatásfejlesztési, tantárgyfelelősi feladatok ellátásának képességével,

•         a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével,

•         önálló eredményeket tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál.

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Környezettudományi PhD fokozat.

•         Több mint 10 éves tapasztalat Ökológia, Környezetgazdálkodás, Növényföldrajz, Természetvédelem, Természeti erőforrások, Kertészeti termelés tantárgyak oktatásában.

•         Több éves kutatói tapasztalat a magyarországi növénytársulások felmérésében.

•         Angol és német nyelvből nyelvvizsga, amelyből egy legalább középfokú.

 

Elvárt kompetenciák:

•         jó kommunikációs és előadó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázatot a www.mab.hu oldalon található „egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontrendszere” alapján kell elkészíteni.

•         A pályázatnak tartalmaznia kell:

•         a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, kitüntetéseinek felsorolását.

•         A pályázathoz mellékelni kell:

•         Részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat),

•         a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

•         publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

•         Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Palkovics András dékán úr nyújt, a 76/517-614 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 94/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Főiskolai docens.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A főiskolai docens kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a NJE Foglalkoztatási követelményrendszere alapján kerül sor. A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.uni-neumann.hu - 2019. december 18.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20/a §. (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejét számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 18.

Közérdekű információk

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016