Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

KÖZIG 3/2020 Vagyongazdálkodási és Beszerzési Irodavezető

Neumann János Egyetem
Jogi és Igazgatási Igazgatóság - Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda

Vagyongazdálkodási és Beszerzési Irodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iroda munkavégzését a jogszabályok és a hatályos egyetemi szabályozók szerinti megszervezi, irányítja és ellenőrzi. Ellátja az Egyetem vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási feladatainak koordinálását és végrehajtását, közreműködik az egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési eljárásában, a beruházásokkal, a köz- és magánérdekű használati jogokkal kapcsolatos eljárásokban, a pályáztatási eljárások lebonyolításában a többi érintett szervezeti egységgel együttműködve.  Ellátja az elhelyezési igények kielégítésével, a szolgálati lakások hasznosításával, illetve a bérlőkijelölési jog gyakorlásával kapcsolatos feladatokat. Ellátja az ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatokat.  Ellátja a vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. A közbeszerzések és a beszerzések tervezésével összehangolja és lebonyolítja az Egyetem valamennyi beszerzését. Ellátja az Egyetem külügyi kapcsolatainak terén felmerülő feladatokat, a többi érintett szervezeti egységgel együttműködve. A féléves és éves beszámolóhoz elvégzi a szükséges Részt vesz az iroda feladatellátását érintő egyetemi szabályzatok megalkotásában. Figyelemmel kíséri az Egyetemet érintő jogszabályi környezet, valamint a belső szabályozás változásait és a változások szerint előkészíti a belső szabályozók Rendszeresen figyelemmel kíséri az Egyetemen – az iroda feladatellátását érintően – az adatvédelemmel összefüggő jogszabályi kötelezettségek betartását. Figyelemmel kíséri a jogszabályok és az egyetemi belső szabályzatok alapján kialakított nyilvántartások vezetését, továbbá a honlapon való megjelenés aktualizálását. - Figyelemmel kíséri a beosztott alkalmazottak szakmai fejlődését, ennek megfelelően segíti a továbbképzésüket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Jogász végzettség

•         hasonló területen szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalat

•         felhasználói szintű MS office alkalmazás

•         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Felsőoktatásban szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló szintű precizitás, rugalmasság, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz

•         végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

•         a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

•         a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

•         abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Vagyongazdálkodási és Beszerzési Irodavezető.

vagy

•         Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

•         Személyesen: Neumann János Egyetem - Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban, valamint a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Rendjében meghatározottak szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.uni-neumann.hu - 2020. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 1.

Közérdekű információk