Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

A Kormány 1316/2020. (VI. 12.) Korm. határozata

A Kormány 1316/2020. (VI. 12.) Korm. határozata a Neumann János Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról. 

A Kormány
1. az állam mint Alapító nevében
a) a Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény 1. §-ában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva közérdekű vagyonkezelő alapítványként létrehozza a Neumann János Egyetemért Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány),
b) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 96/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Alapítvány feletti alapítói jogok gyakorlására az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;

2. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 117/C. § (1) bekezdésének megfelelően a Neumann János Egyetem fenntartói jogát mint vagyoni értékű jogot – az Nftv. 117/C. § (1) bekezdésében meghatározott időponttal – az Alapítványra ruházza át;
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a 2. pont szerinti fenntartói jog átruházásához szükséges intézkedéseket tegyék meg;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. július 30.
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a fenntartói jog átruházásának megvalósítása érdekében gondoskodjon 300 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – az Alapítvány induló vagyona fedezetére biztosítson egyszeri jelleggel 600 000 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

6. egyetért az Alapítvány működéséhez szükséges forrás biztosításával;
7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a 6. pont szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan az Alapítvány részére biztosítson 200 000 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím, 2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;
Felelős: pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. augusztus 1.
8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a 6. pont szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a 2021. évben az Alapítvány részére gondoskodjon 400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében;
Felelős: pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során
9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a 6. pont szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a 2022. évtől az Alapítvány részére gondoskodjon évi 400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében.
Felelős: pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2022. évtől a központi költségvetés tervezése során

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök