Neumann János Egyetem

facebook

Welcome

Gyengénlátó Változat

"TISZAROFFI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT" - JEL.: 2017. 03. 28-IG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - TISZAROFFI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

A Merkating Nonprofit Kft. meghirdeti a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által támogatott
2016/2017. tanév II. félévére vonatkozó „Tiszaroffi Ösztöndíjpályázatot".

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A Tiszaroff, Tiszabura, Tiszagyenda, Kőtelek, Tiszasüly, Tiszabő településeken élő felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók tanulmányainak támogatása.

2. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Az ösztöndíjpályázatra azoknak a települési önkormányzatoknak az illetékességi területén legalább 2015. augusztus 1-jétől állandó lakóhellyel* rendelkező felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) nappali, levelező, vagy távoktatás munkarendben, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat minden félévben ismételten kiírásra kerül és a feltételek fennállása esetén újból pályázható, legfeljebb a képzési idő másfélszeresének időtartamáig.

 

3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 28. A pályázat egy példányát postai úton a Merkating Nonprofit Kft.-hez (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.), elektronikus úton pedig a merkating@szolf.hu e-mail címre kell megküldeni. A pályázatot a „pályázati űrlap” nyomtatványon kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött, eredeti, aktív hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. tanév II. félévéről.

b) A hallgató lakcímkártyájának fénymásolata.

c) A felsőoktatási intézmény igazolása a pályázott félévet megelőző aktív félév kari/intézményi átlagáról, valamint a pályázó féléves kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagáról. (Kivéve a tanulmányaikat az adott félévben kezdő hallgatókat.)

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

4. ADATKEZELÉS

A pályázó a pályázati anyag leadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait a pályázatban részt vevő felek megismerhetik.

5. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatok elbírálását 5 tagú Bizottság végzi a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követően legkésőbb 10 napon belül.

6. ÉRTESÍTÉS A PÁLYÁZATI DÖNTÉSRŐL

A Bíráló Bizottság döntéséről az ösztöndíj-alapot kezelő, a Pallasz Athéné Egyetem tulajdonában álló Merkating Nonprofit Kft. értesíti a pályázókat elektronikus úton.

7. AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2016/2017. tanév II. félévének teljes időtartamában megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti.

Az ösztöndíj folyósítása aktív hallgatói jogviszonyhoz kötött.

A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterében bevezetésre került a kari (kar nélküli intézményeknél intézményi) tanulmányi átlaghoz kötött, sávos ösztöndíj. A felsőfokú intézményekben kötelezően teljesítendő minimális tanulmányi kreditek megszerzése esetében az alap ösztöndíj havi 35 000 Ft. Figyelembe véve a pályázók eltérő tanulmányait és az azokból fakadó különbözőségeket az alábbi sávok kerülnek megállapításra:

 • saját kari/intézményi átlagtól való +10%-os tanulmányi átlagbeli eltérés vagy 4,0-es tanulmányi átlag esetén havi 40 000 Ft kerül folyósításra;
 • saját kari/intézményi átlagtól való +20%-os tanulmányi átlagbeli eltérés vagy 4,5-es tanulmányi átlag esetén havi 45 000 Ft kerül folyósításra;
 • saját kari/intézményi átlagtól való +30%-os tanulmányi átlagbeli eltérés vagy 4,75-es tanulmányi átlag esetén havi 50 000 Ft kerül folyósításra;

Az ösztöndíj folyósításának további feltétele, hogy a pályázó félévente egyszer, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány támogatásával tartott előadási napon részt vesz. Az előadási napon való részvétel a következő félévi ösztöndíj-folyósítás feltételét képezi.

8. AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSA

Az ösztöndíj időtartama 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév: a 2016/2017. tanév II. féléve.

Az ösztöndíjat a Merkating Nonprofit Kft. folyósítja a hallgatónak.

Az ösztöndíj első háromhavi részlete egy összegben, a tavaszi félévben április 10. napjáig, azt követően pedig havi bontásban kerül folyósításra.

9. A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósítót (levelezési cím: Merkating Nonprofit Kft. 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14., e-mail: merkating@szolf.hu).

Értesítési kötelezettsége van a pályázónak az alábbi adatok változásakor:

 • hallgatói státusz;
 • tanulmányok helye (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezése);
 • munkarend, finanszírozási forma;
 • személyes adatok (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím, bankszámlaszám).

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, újabb pályázati fordulóban nem vehet részt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a pályázatot kezelő részére visszafizetni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. LEBONYOLÍTÁS

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, pénzkezelési feladatokat a Merkating Nonprofit Kft. látja el.

Az ösztöndíj-alapot kezelő elérhetősége:

 • Cégjegyzékszám: 16-09-010034
 • Székhely: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
 • Adószám: 14295481-2-16
 • Képviseletre jogosult: Dr. Szakács Attila ügyvezető
 • Kapcsolattartó: Dr. Szakács Attila ügyvezető
 • E-mail: merkating@szolf.hu
 • Telefon: 0630-4833030

Pályázatok

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

EFOP-3.6.1-16-2016-00006

Campus Mundi

 

Campus Mundi

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

 

GINOP-2.3.3-15-2016-00041

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

 

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018

EFOP-3.4.3-16-2016-00002

 EFOP-3.4.3-16-2016-00002

GINOP-2.2.1-15-2016-00024

EFOP-3.2.5-17-2017-00045

EFOP-3.6.2-16-2017-00012

EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

EDU-LAB-DTP1-1-115-4.1

EFOP-3.6.2-16-2017-00016